Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу (EUACI) шукає місцевого консультанта на часткову зайнятість для підтримки реалізації програмних заходів у місті партнері Нікополі.

 1. Ваша роль

Як консультант зі зв’язків з громадськістю, ви будете підтримувати реалізацію нашої програми. Зокрема, ви будете працювати над посиленням участі громадськості та поінформованості про діяльність EUACI у вашому місті. Це включатиме пошук суб’єктів громадянського суспільства, які працюють над проблемами доброчесності та боротьби з корупцією та які можуть бути зацікавлені у поданні заявки на отримання грантів від EUACI. Ви також будете працювати над підтримкою постійного місцевого діалогу щодо цілісності, прозорості та питань боротьби з корупцією шляхом співпраці з суб’єктами громадянського суспільства, місцевим діловим співтовариством, ЗМІ, постачальниками державних послуг, міською адміністрацією та радником мера від EUACI. Ви допоможете досягти взаємодії з цими та іншими зацікавленими сторонами шляхом обміну інформацією, діалогу та сприяння координації діяльності донорів, що стосується прозорості, цілісності та протидії корупції.

Діяльність включає наступне:

а) скласти карту або оновити карти відповідних зацікавлених сторін та профілів ситуації в містах-партнерах (ЗМІ, організації громадянського суспільства, а також бізнес-асоціації);

 1. b) підвищити обізнаність щодо грантів EUACI, „Заклик до подання пропозицій”, а також за потреби допомогти організаціям громадянського суспільства та бізнес-асоціаціям у підготовці заявок.

в) будувати відносини між місцевими та національними зацікавленими сторонами, включаючи взаємозв’язок з діяльністю, що фінансується за допомогою конкурсу пропозицій, та національними ОГС (організації громадянського суспільства), що підтримуються EUACI, з метою сприяння встановленню мереж, а також розвитку потенціалу;

г) сприяти передбачуваному тристоронньому діалогу між муніципалітетом, ОГС та бізнес-спільнотою;

 1. e) підвищити обізнаність громадськості про діяльність EUACI, у тому числі через роботу з місцевими ЗМІ;
 2. f) підготувати комунікаційні заходи, в т.ч. складання матеріалів для інформаційних бюлетенів тощо;
 3. g) контролювати та оцінювати ОГС, які отримують гранти;
 4. h) обмінюватися результатами, досвідом та отриманими уроками серед ОГС та громадськості; і, можливо, з діловим співтовариством;
 5. i) допомагати виконувати будь-які інші обов’язки, призначені керівництвом.

 

 1. Про Вас

Ви проживаєте у Нікополі. Ви добре знаєте своє місто і є активним членом місцевої громади. У вас гостре почуття етики, доброчесності та довіри. Ви нейтральні, неупереджені та незалежні. Ви мотивовані, зосереджені на результатах і здатні працювати самостійно з невеликим наглядом, виконуючи завдання вчасно, зберігаючи високий рівень якості своєї роботи.

Крім того, ми сподіваємось, що у вас є:

 • практичний досвід роботи на основі проектів з організаціями громадянського суспільства та / або бізнес-асоціаціями у вашому місті або для них;
 • сильний інтерес та глибоке розуміння місцевої політичної ситуації, ключових зацікавлених сторін та впливових осіб у відповідному місті, включаючи місцевих політичних акторів, громадянське суспільство, бізнес-спільноту та засоби масової інформації;
 • хороші міжособистісні та комунікативні навички; включаючи здатність ефективно передавати інформацію та розуміти ідеї, подані письмово та усно;
 • навички нетворкінгу, включаючи розвинену мережу професійних контактів у місті;
 • смартфон та доступ до Інтернету з дому та досвід роботи з продуктами Microsoft Office та Outlook.

Було б перевагою, якщо б ви мали хоча б базові знання англійської мови, мали власний транспортний засіб, водійські права та відповідну страховку.

 1. Ми пропонуємо
 • Унікальна можливість працювати на благо вашого міста;
 • досвід належності до загальнонаціональної команди;
 • участь у міжнародній програмі;
 • гнучкий робочий час, ви плануєте свій день, в середньому 20 годин на тиждень;
 • можливість працювати вдома;
 • хороші можливості навчання;
 • конкурентна зарплата;
 • бонуси на основі результатів роботи.

Контракт попередньо діятиме з січня 2021 року до кінця грудня 2022 року.

 1. Як подати заявку

Щоб подати заявку, надішліть своє резюме та мотиваційний лист (одна сторінка), англійською мовою, включаючи інформацію про вашу доступність та інших співробітників та клієнтів, на яких ви працюєте, на адресу nikkov@ukraine-aci.com із темою «Консультант зі зв’язків з громадськістю».

Кінцевий термін подання пропозицій – 20 грудня 2020 р., 18:00 за київським часом.

В EUACI ми цінуємо різноманітність та вітаємо заявки кваліфікованих осіб незалежно від походження, раси, релігії, статевої ідентичності, сексуальної орієнтації чи інших особистих характеристик. Наша політика заохочує робоче місце, вільне від дискримінації та будь-яких форм переслідування.

Call for Community Relations Consultant in Nikopol (deadline extended)

 

Do you believe that a culture of free flow of information is fundamental to a democratic society, in establishing good governance, empowering cities and promoting proactive disclosure and accountability? Are you looking for a chance to make a difference?

1. Your role 

As a Community Relations Consultant, your role will be to support the implementation of our programme. More specifically, you will be working to enhance public participation in and awareness of EUACI activities in your city. This will include seeking out civil society actors, who are working on integrity and anti-corruption issues and who may be interested in applying for grants from the EUACI. You will also be working to maintain an on-going local dialogue on integrity, transparency, and anti-corruption issues through your cooperation with civil society actors, the local business community, media, public service providers, the city administration, and the EUACI advisor to the mayor. You will help pursue synergies with these and other stakeholders through information sharing, dialogue and facilitation of donor coordination related to transparency, integrity and anti-corruption. 

The activities include the following:  

 1. map or update of maps of relevant stakeholders and situation profiles in the integrity cities (media, civil society organisations as well as business associations);
 2. raise awareness about EUACI grants ,‘Call for Proposals’, and when needed assist civil society organisations and business associations in preparing applications. Liaising with the regional hubs in charge of the “Call for Proposals”;
 3. build relations between local and national stakeholders, including inrelation to activities financed through call for proposals and the national CSOs supported by EUACI with a view to facilitate networking as well as capacity development;
 4. facilitate the envisaged tri-partite dialogue between the municipality, the CSOs, and the business community;
 5. raise public awareness of EUACI activities, including through working with local media;
 6. prepare communication and visibility activities, incl. drafting of input for newsletters etc.;
 7. monitor and evaluate CSOs receiving grants;
 8. share results, experiences and lessons learned among CSOs and with the public; and possibly within the business community
 9. assist with any other duties as assigned.

2. About You

You live in Nikopol. You know your city very well and you are an active member of the local community. You have a keen sense of ethics, integrity, and credibility. You are neutral, impartial and independent. You are self-motivated, focused on results, and capable of working independently with little supervision, completing tasks on time while maintaining a high standard of quality in your work. 

In addition, we hope you have: 

 • practical experience from project-based work with or for civil society organizations and/or business associations in your city; 
 • a strong interest in and profound insight into the local political situation, key stakeholders and influencers in the concerned integrity city, including local political actors, civil society, business community, and media;
 • good inter-personal and communication skills; including ability to convey information effectively and to understand ideas and information presented in writing and verbally;
 • networking skills, including a developed network of professional contacts in a city; 
 • a Smartphone and access to the Internet from home and experience with Microsoft Office products, and Outlook.

It would be an advantage if you have at least basic English language skills, possess your own vehicle, driving license, and appropriate insurance.

3. We offer

 • A unique opportunity to work for the improvement of your city;
 • the experience of belonging to a nation-wide team, as we work proudly together;
 • being part of an international program;
 • flexible working hours, you plan your day, in average 20 hours a week;
 • the chance to work from home;
 • good learning opportunities;
 • a competitive salary.
 • performance-based bonus arrangement.   

The contract tentatively will be running from January 2021 to end of December 2022. 

4. How to apply

To apply, please send your CV and a letter of motivation (one page) in English, including information about your availability and other employees and clients you work for to nikkov@ukraine-aci.com with the subject line “Community Relations Consultant”. 

Deadline for submitting the proposals is 20 December 2020, 18:00 Kyiv time.

At the EUACI, we value diversity and welcome applications from qualified individuals, irrespective of origin, race, religion, gender identity, sexual orientation or other personal characteristics. Our policies encourage a workplace free from discrimination and any form of harassment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.