Центри надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» розпочали свою роботу з 01.01.2014 р. Створення таких центрів мало на меті полегшення процесу отримання адміністративної послуги громадянами, зокрема, через звернення лише до однієї установи – ЦНАП. Перевагою є те, що громадянин звертається за отриманням будь-якої адміністративної послуги до адміністратора, який працює у ЦНАП. І результат адміністративної послуги також отримує у адміністратора ЦНАП або поштою. Відтак, заявник (громадянин, який звернувся за адміністративною послугою) контактує виключно з адміністратором, який не є надавачем послуги. Таким чином зменшуються корупційні ризики, за рахунок усунення особистого контакту заявника із представником органу влади, відповідального за надання послуги. Таким був теоретичний задум на початку реформи. Як зазвичай трапляється у житті теорія значно відрізняється від практики…

Відповідно до чинного законодавства ще до створення ЦНАП в Україні почали працювати ЄДЦ (єдині дозвільні центри), в яких суб’єкти господарювання (юридичні та фізичні особи – підприємці) отримували дозвільні, реєстраційні документи, подавали декларації тощо. Певним чином ЄДЦ стали прообразом ЦНАП, але обслуговували виключно суб’єктів господарювання. Позитивна практика була врахована і після набрання чинності Законом України «Про адміністративні послуги». ЄДЦ мали стати невід’ємним елементом ЦНАП.

Але у Дніпропетровській області «новостворені» ЦНАП за функціональними можливостями та «змістовним наповненням» майже не відрізняються від ЄДЦ. Такий факт було встановлено за результатами громадського моніторингу створення та функціонування ЦНАП. Відбулося певне покращення процесу надання адміністративних послуг у ЦНАП «Лівобережний», зокрема, виписки та витяги з Єдиного державного реєстру почали видавати кожен день, однак видають зазначені документи виключно у ЦНАП «Лівобережний». У ЦНАП «Правобережний» зазначені послуги отримати неможливо.

З метою виправлення негативної ситуації, пов’язаної із значною непропорційністю переліків послуг, що надаються у ЦНАП для суб’єктів  господарювання та для  громадян, а також для збільшення кількості послуг для населення було видано розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16 травня 2014 р. № 523-р.

Відповідно до п.3 цього розпорядження вже до 5 липня 2014 р. усі органи виконавчої влади, які надають адміністративні послуги, мали забезпечити:

– внесення необхідних змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності);

– розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через центри їх надання з урахуванням частини другої статті 6 Закону України «Про адміністративні послуги» на власних офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень;

– взаємодію з органами, які утворили центри надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

– надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

– надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у встановлені законом строки на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів;

– передання в користування (оренду) в разі потреби органам, які утворили центри надання адміністративних послуг, необхідного обладнання, програмного забезпечення, паролів доступу до такого програмного забезпечення, баз даних у встановленому законодавством порядку;

– участь своїх представників у навчальних заходах для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання;

– визначення дати, з якої адміністративні послуги, наведені у затвердженому цим розпорядженням переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше ніж з відповідної дати, зазначеної в пункті 5 цього розпорядження;

– недопущення із зазначеної дати прийому заяв суб’єктів звернень (у тому числі тих, що надійшли поштою) щодо адміністративних послуг, які надаються через центри їх надання, видачі суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішення про відмову в їх наданні. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку;

– своєчасне внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг у відповідних сферах, з метою організації надання адміністративних послуг через центри їх надання.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16 травня 2014 р. № 523-р, органам місцевого самоврядування рекомендувалося керуватися цим розпорядженням у своїй діяльності із забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг. Однак рекомендація не має обов’язкового характеру, як норма закону, тому органи місцевого самоврядування не поспішають із виконанням «рекомендованих» удосконалень у процесі надання адміністративних послуг.

Місцеві державні адміністрації, при яких були утворені центри надання адміністративних послуг, мали забезпечити розширення переліку адміністративних послуг у 4 етапи, зокрема, не пізніше 1 червня, 1 вересня, 1 жовтня 2014 р. і 1 січня 2015 року.

З 1 червня 2014 р. ЦНАП мав надавати послуги з видачі (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Так з 1 вересня 2014 р. перелік послуг, що надаються через ЦНАП, мали бути розширені за рахунок доповнення такими послугами:

– реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

– відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

– видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;

– реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

– реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт;

– реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт;

– реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації;

З 1 жовтня 2014 р. мала відбутися «мала революція» у сфері надання адміністративних послуг і перелік послуг, що надаються через ЦНАП мали бути доповнені послугами для громадян. Відтак ЦНАП мали стати орієнтованими не лише на суб’єктів господарювання, а також і на громадян. Зокрема, до переліку послуг мали бути додані такі послуги:

– державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;

– видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;

– включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття;

– державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;

– державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення;

– державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням;

– реєстрація громадського об’єднання;

– прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;

– видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту;

– внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання;

– прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання;

– прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення;

– внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання;

– державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

– перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

– видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

– визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника;

– оформлення та видача паспорта громадянина України;

– оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого;

– вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку;

– реєстрація місця проживання особи;

– зняття з реєстрації місця проживання особи;

– реєстрація місця перебування особи;

– оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

У межах громадського моніторингу у м. Дніпропетровську за період з 1 жовтня по 7 листопада 2014 р. було здійснено 2 візити до ЦНАП «Правобережний» та 1 візит до ЦНАП «Лівобережний» щодо зняття та реєстрації місця проживання.

В обох ЦНАП зазначену послугу не надавали, так само не надавалися послуги видачі й заміни паспорту громадянина України і вклеювання фото при досягненні 25 та 45 річного віку. Одна з найбільш затребуваних у населення послуг – реєстрація місяця проживання або зняття з реєстрації. У ЦНАП нам повідомили, що дану послугу, як і раніше, можна отримати у «паспортному столі».

Тому ми звернулися до Ленінського районного відділу ДМС м. Дніпропетровська. Умови для отримання послуги «не орієнтовані на клієнта»: усі бланки платні й відсутні у вільному доступі. Бланки можна придбати (копіювання бланків) в іншому місці, так само, як і оплату необхідно здійснювати у банківській установі, яка знаходиться на значній відстані від «паспортного столу». У приміщенні «паспортного столу» застарілі «радянські» меблі, незручні інформаційні стенди, біля столів відсутні стільці, а також відсутні бланки із зразками заповнення. Для особливих зручностей «клієнтів» у приміщенні незначний простір у «зоні очікування» й закриті туалети, відсутні ручки для заповнення документів у зоні очікування. Якщо відвідувачу «пощастило» і потрібний працівник у відпустці – жоден інший працівник Вам не допоможе. Також необхідно враховувати й додаткові витрати, наприклад, при вартості послуги 0,85 грн., вартість послуг банку складає – 7 грн. У «паспортному столі» встановлено «зручний» режим роботи: з 8.00 до 17.00, середа – неприйомний день.

Громадський моніторинг виявив, що більшість «послуг для громадян» у м. Дніпропетровську надаються відповідними органами виконавчої влади, зокрема реєстрація місця проживання особи та зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється через «паспортні столи» при ДМС України.

Інформація про можливість отримання громадянами адміністративних послуг у м. Дніпропетровську наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Інформація про можливість отримання громадянами адміністративних послуг у м. Дніпропетровську

Адміністративна послуга Можливість отримання послуги
ЦНАП «Правобережний» ЦНАП «Лівобережний»
– оформлення та видача паспорта громадянина України
– оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого
– вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
– реєстрація місця проживання особи
– зняття з реєстрації місця проживання особи
– реєстрація місця перебування особи
– оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

 

Дніпропетровськ є обласним центром, й відповідно до статусу має бути лідером в усіх процесах в області. Тим більше, зважаючи на балотування міського голови І.І. Куліченка до Верховної Ради України. Однак, у Дніпропетровській області міста обласного значення значно випереджають обласний центр у питаннях виконання чинного законодавства у сфері надання адміністративних послуг. Інформація про можливість отримання громадянами адміністративних послуг у мм. Кривий Ріг, Павлоград, Дніпродзержинськ наведено у таблиці 2.

 

Таблиця 2

Інформація про можливість отримання громадянами адміністративних послуг у мм. Кривий Ріг, Павлоград, Дніпродзержинськ

Адміністративна послуга Можливість отримання послуги
м. Кривий Ріг

 

м. Павлоград

 

м. Дніпродзержинськ
– оформлення та видача паспорта громадянина України + +
– оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого + +
– вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку + +
– реєстрація місця проживання особи + +
– зняття з реєстрації місця проживання особи + +
– реєстрація місця перебування особи + +
– оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи + +

 

Зазначені у таблицях послуги дійсно затребувані серед громадян. Тому внесення таких послуг до переліків послуг, що надаються у ЦНАП, дійсно актуальне та доцільне рішення. Однак, дане рішення не підкріплено ресурсами і бажанням органів влади, що призводить до того, що зазначені послуги надаються безпосередньо органами влади. Доповнення переліку послугами для громадян суттєво збільшить навантаження на адміністраторів, відповідно необхідно переглянути у сторону збільшення кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАП. Так само має бути переглянуто питання ресурсного забезпечення діяльності ЦНАП, доступності бланків та інформації тощо.

Наприклад у м. Кривий Ріг кількість звернень до ЦНАП після розширення переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП збільшилася з 2 тис. до понад 6 тис., у той же час у м. Павлоград кількість звернень збільшилася у майже 4 рази з 300-400 до 1,2 тис. У обох містах збільшення звернень за адміністративними послугами відбулося виключно за рахунок звернень за послугами Державної міграційної служби України. Місцева влада належним чином відреагувала на збільшення навантаження на адміністраторів і збільшила їх кількість на 3 та на 8 штатних одиниць відповідно. Аналогічна робота триває й у м. Дніпродзержинську – кількість адміністраторів збільшено на 3 одиниці.

У діяльності Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області відсутня системність та послідовність. Так 7 районних відділів ДМС України у м. Кривому Розі, Павлоградський районний відділ розпочали надавати послуги через ЦНАП. У той же час 3 районні відділи у м. Дніпродзержинську та 8 районних відділів у м. Дніпропетровську – не надають послуги через ЦНАП.

Наслідком цієї неузгодженої ситуації стало те, що більшість мешканців Дніпропетровської області, а тепер і вимушені переселенці з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей так і не відчули з 1 жовтня 2014 р. значного полегшення в отриманні адміністративних послуг. Минув місяць, а заявники, як і раніше, вимушені звертатися безпосередньо до органу влади – надавача адміністративної послуги, що створює передумови для корупційних дій.

Також, у м. Дніпропетровську достатньо поширеною є точка зору, що розширення переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, має призвести до ліквідації або закриття профільних підрозділів на території м. Дніпропетровська та всієї області. Як наслідок, зроблено висновок, що відповідні ресурси мають бути перерозподілені на користь ЦНАП. Така точка зору базується на невірному розумінні ролі ЦНАП у системі надання адміністративних послуг, яка зводиться виключно до прийому документів заявника та видачі результатів адміністративної послуги. Надання адміністративної послуги так і залишається сферою компетенції відповідного органу виконавчої влади. Відтак, ЦНАП має забезпечити ефективну взаємодію заявника із органом влади без особистого контакту. Таким чином, потенціал ЦНАП у м. Дніпропетровську залишається невикористаним, а перелік послуг зорієнтований переважно на суб’єктів господарювання.

 

Олексій Літвінов, Тетяна Карельська

Leave a Reply

Your email address will not be published.